Tunnekasvatuksen vaikuttavuus

Toimii tutkitusti! – Ympyräisten Tunnetaito-ohjelma tukee lasten sosioemotionaalista osaamista ja varhaiskasvattajien hyvinvointia

Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ytimessä on oppiminen ilon, leikin, tutkimisen ja oivaltamisen kautta. Oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena prosessina, jossa vaikuttavat paitsi ajattelu ja havainnot, niin myös tunteet, kokemukset ja suhteet muihin ihmisiin. Vasu korostaakin sosiaalista kanssakäymistä, yhdessä tekemistä sekä lasten ajatusten kuuntelua laaja-alaisina teemoina, joilla mahdollistetaan turvallinen, kannustava ja osallistava oppiminen.

Hyvien oppimistapojen toteuttaminen päiväkodin arjessa voi kuitenkin muodostua haasteeksi, jos kaikilla lapsilla ei ole riittäviä valmiuksia itsensä ilmaisuun, tai turvalliseen ja rakentavaan toimintaan ryhmässä. Näiden taitojen ja valmiuksien tärkeys mainitaan myös Vasussa:

“Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista.”
- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022

Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston selvityksen mukaan (Määttä ym. 2017, 8) lasten sosioemotionaaliset ongelmat ovat kuitenkin varsin yleinen ilmiö jo ennen kouluikää, ja usein päiväkotien suuret lapsiryhmät vaikeuttavat asiaan puuttumista. Jos sosiaalisten taitojen kehitystä ei tueta, ovat lapset vaarassa muuttua esimerkiksi syrjityiksi, yksinäisiksi tai kiusatuiksi; tai toisia päiväkotilaisia häiritseviksi.

Hyvät suhteet lapsiin sekä positiivinen ryhmähenki ovat myös varhaiskasvattajien jaksamiseen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä (mm. Cassidy ym., 2017; Kirvesniemi ym., 2019). 

Ryhmähengen rakennusta tunnekasvatukseen avulla

Ratkaisuksi hyvän ryhmähengen tukemiseen ja lasten sosiaalisten taitojen kehittämiseen on suositeltu tunnekasvatusta, jonka oppimistavoitteisiin kuuluvat muun muassa itsetuntemus ja itsesäätely, yhteistyötaidot sekä vastuullinen, toiset huomioon ottava päätöksenteko.

Sosiaali-emotionaalisten taitojen (ks. muun muassa CASEL) avulla lapsi oppii säätelemään tunteitaan, rakentamaan turvallisia ja vakaita ihmissuhteita, selviytymään arjen haasteista, tekemään vastuullisia päätöksiä ja sopeutumaan menestyksekkäästi varhaiskasvatukseen sekä myöhemmin koulumaailmaan.

Lasten sosioemotionaaliset pulmat ja niiden ilmeneminen, kuten huono käytös, eivät välttämättä ole helppo asia käsitellä, tai niiden koetaan vievän runsaasti aikaa muulta opetukselta ja oppimisesta (Viitala 2014, 125). Tunnekasvatuksen tavoitteiden menestyksekäs suunnittelu ja toteuttaminen ja vaatiikin opettajilta erityisosaamista!

Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma tukee lasten tunnetaitojen kehittymistä ja parantaa varhaiskasvattajien ammatillisia valmiuksia. Ohjelman ovat kehittäneet psykologit Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston sekä pedagogi Maija Hytti. Ohjelman keskeisiä työtapoja ovat muun muassa sadut, draama sekä leikki; ja se sisältää kaikki tarvittavat kirja- ja aktiviteettimateriaalit lapsille, sekä kattavan koulutuspaketin opettajalle.

Parempaa vuorovaikutusta lapsiryhmiin ja toimivampi työympäristö Ympyräiset Tunnetaito-ohjelman avulla

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden laatimassa tutkimuksessa (Moazami-Goodarzi & ym., 2021) arvioitiin Ympyräiset Tunnetaito-ohjelman vaikuttavuutta 22 suomalaisessa päiväkodissa. Opettajat täyttivät ryhmästään arvion ennen ohjelman käyttöönottoa ja analysoivat oppimateriaalien hyödyllisyyttä käytyään läpi koko 11 viikon ohjelman.

Tutkimuksen mukaan Tunnetaito-ohjelma paransi lasten sosiaalisia taitoja, ja ohjelmaa hyödyntävissä testiryhmissä ilmeni yleisesti ottaen vähemmän ongelmatilanteita. Toinen keskeinen löydös oli, että Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma tukee opettajien ammatillista kehitystä.

95% osallistujista vastasi myönteisesti seuraaviin väitteisiin: 

 • Koen, että ohjelmalla oli myönteinen vaikutus minun ja lasten väliseen suhteeseen.
 • Olen nähnyt myönteisiä muutoksia lasten käyttäytymisessä.
 • Näen parannusta lasten tunneilmaisussa luokkatilanteissa.
 • Ohjelmaan osallistuneille opettajille muodostui paremmat valmiudet tukea lapsiryhmänsä SEL-taitojen opettelua ja käsitellä ryhmissä syntyviä konflikteja.
Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat halusivat jatkaa Ympyräisten työkalujen käyttöä arjessaan.

  Tunnekasvatus osaksi varhaiskasvatuksen rutiinia

  Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma on tutkimuspilotista laajentunut puolen vuoden mittainen opintokokonaisuus, joka on helppo ottaa osaksi päiväkodin arkea ja varhaiskasvatusryhmän jokapäiväistä toimintaa.

  Se sisältää askeleittain etenevän kasvattajien koulutusmateriaalin, valmiit tuntisuunnitelmat ja ohjeita lasten tunnetuokioiden vetämiseen. Psykologien suunnittelema oppimateriaali kehittää monilta osin ammattikasvattajien omaa osaamista, kuten vuorovaikutustaitoja, sekä tapaa toimia mallina lapsille. Ohjelmassa käydään läpi tunnekasvatuksen teemoja, joita jokainen kasvattaja työssään kohtaa. Valmis materiaali sulautuu mutkattomasti osaksi ryhmän muuta toimintaa, ja eteneminen tapahtuu jaksoissa - yksi ydintaito kerrallaan!

  Käytännönläheiset ja hauskat oppimistyökalut, kuten satukirjat, tunnekortit, vahvuuskortit, rentoutusharjoitukset, musiikki ja leikit, pitävät lasten mielenkiintoa yllä. Eläinhahmot innostavat lapsia pohtimaan ja harjoittelemaan tunne- ja kaveritaitoja yhdessä, kuten oman mielipiteen kertomista sekä tunteiden ja ajatuksien sanoittamista keskustellen. Vaikeitakin tunteita kuten kiukkua ja kateutta on helpompi käsitellä lasten kanssa, kun niitä lähestytään etäämmältä Ympyräisten mielikuvitusmaailman voimin.

  Säännölliset tunnetuokiot vakiinnuttavat jo opitut taidot osaksi ryhmän sisäistä toimintaa ja parantavat sen dynamiikkaa.

  Katso käyttäjäpalautetta >> (YouTube)


  Empatiataiturit - ehkäistään kiusaamista!

  Ympyräiset tarjoaa apuja myös empatiataitojen opetteluun ja ryhmäytymiseen varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Empatiataiturit on psykologien, Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonin, kehittämä täsmäohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi.

  Empatiataiturit-ohjelma opastaa helppokäyttöisten digitaalisten ja painettujen materiaalien avulla, miten kiusaamista voi ennaltaehkäistä ja kuinka siihen puututaan. Ohjelmassa edetään tavoitteellisesti ryhmähenkeä rakentaen; lasten kanssa käytävien empatiatuokioiden johdattelemana. Ohjelmassa käytetään satukirjaa, “Heko Kroko kiusaa”, jossa seikkailevat tutut Ympyräiset -hahmot.

  Tilaa Ympyräiset Tunnetaito-ohjelma ja Empatiataiturit varhaiskasvatukseen

  Tunnetaitojen harjoittaminen tukee lapsen valmiuksia tutkivaan ja sosiaaliseen, ilon ja leikin kautta oppimiseen. Kiusaamisvapaa päiväkoti ja koulu ovat jokaisen lapsen perusoikeus, ja toimiva ryhmä parantaa myös kasvattajien vuorovaikusta sekä työssäjaksamista.


  Kysy lisää ja pyydä tarjous:

  Mari KorkeamäkI, puh. 040 3518882

  mari.korkeamaki@roundies.fi


  Lue lisää Ympyräiset Tunnetaito-ohjemasta täältä
  Empatiataiturit-onlinepalvelun voit tilata vuodeksi käyttöön täältä!


  Lähteet:

  Cassidy, D., King, E., Wang, Y., Lower, J., & Kintner-Duffy, V. (2017). Teacher work environments are toddler learning environments: Teacher professional well-being, classroom emotional support, and toddlers’ emotional expressions and behaviours. Early Child Development and Care, 187(11), 1666–1678. Linkki: https://doi.org/10.1080/030044...

  Kirvesniemi, T., Poikolainen, J., & Honkanen, K. (2019). The Finnish day-care centre as an environment for learning social-emotional well-being. Journal of Early Childhood Education Research, 8(1), 26–46.

  Moazami-Goodarzi, A., Zarra-Nezhad, M., Hytti, M., Heiskanen, N., Sajaniemi, N. Training Early Childhood Teachers to Support Children’s Social and Emotional Learning: A Preliminary Evaluation of Roundies Program. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 10679. https://doi.org/10.3390/ijerph182010679

  Määttä, S., Koivula, M., Huttunen, K., Paananen, M., Närhi, V., Savolainen, H., & Laakso, M.-L. (2017). Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset, 17/2017. Linkki: https://jyx.jyu.fi/handle/1234...

  Viitala, R. (2014). Jotenkin häiriöks. Etnografinen tutkimus sosioemotionaalista erityistä tukea saavista lapsista päiväkotiryhmässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  Ostoskorisi on tyhjä

  Toimitusehdot

  Nämä toimitusehdot ovat voimassa 3.11.2020 alkaen.

  Verkkokauppa

  Roundies Entertainment Oy
  Ratakatu 21 A 5
  00120 Helsinki

  +358 40 351 8882
  info@roundies.fi
  ympyräiset.fi
  2671138-8

  Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

  Tilaaminen

  Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

  Maksaminen ja maksutavat

  Maksupalveluna toimii Paytrail, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

  Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Paytrail Oyj:n ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Ympyräiset verkkokauppa yleiset ehdot.

  Paytrail Oyj välittää Maksupalvelulain 290/2010 mukaisesti maksun summan Rounders Entertainment Oy:lle ja tarjoaa Teille mahdollisuuden maksaa millä tahansa kassasivulla aktiivisena olevalla maksutavalla. Tieto maksusta toimitetaan maksun saajalle / toimittajalle välittömästi.

  Y-tunnus: 2122839-7
  Innova 2 Lutakonaukio 7
  40100 JYVÄSKYLÄ
  asiakaspalvelu@paytrail.com
  Puh. 0207 181830 (Avoinna 24/7)

  Tilaus- ja maksuvahvistus

  Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

  Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

  Roundies Entertainment Oy
  Ratakatu 21 A 5
  00120 Helsinki

  +358 40 351 8882
  info@roundies.fi
  ympyräiset.fi
  2671138-8

  Toimitustavat ja -kulut

  Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

  Toimitusaika

  Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

  Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

  Palautusehdot

  Peruuttamisoikeus

  Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

  Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

  Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

  Peruuttamisen vaikutukset

  Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

  Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

  Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

  Lunastamaton paketti

  Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

  Ongelmatilanteet

  Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.